T羹rk Havayollar覺 ile 9 gece

ESK襤 YUGOSLAVYA VE ARNAVUTLUK TURU

ESK襤 YUGOSLAVYA & ARNAVUTLUK

11-21MAYIS 2011

KOSOVA / MAKEDONYA / ARNAVUTLUK

KARADA / HIRVAT襤STAN / BOSNA-HERSEK

 

Pritine / Prizren / Üsküp (2) / Kalkandelen / Ohrid (2) / Resne / Manast覺r / Tiran / 襤kodra

Budva (2) / Kotor / Sveti Stefan / Dubrovnik (1) / Poçitel / Mostar / Saraybosna (2)

 

 

1.GÜN: 襤STANBUL / PR襤T襤NE / PR襤ZREN / ÜSKÜP

Atatürk Havaliman覺 D覺 Hatlar terminali Angora Tour – Türk Havayollar覺 kontuar覺 önünde saat 09:30’da buluma. Check-in, pasaport ve gümrük kontrollerinden sonra, .......... Havayollar覺’na ait ........ nolu sefer ile 2008 ubat覺’nda S覺rbistan’dan tek tarafl覺 olarak ba覺ms覺zl覺覺n覺 ilan etmi ve Türkiye’nin de aralar覺nda olduu birçok devlet taraf覺ndan tan覺nm覺 olan, Osmanl覺 tarihinde de birçok dönemde kilit roller üstlenmi Kosova’n覺n bakenti Pritine’ye saat 13:05’te hareket ve 13:40’da var覺. Havaliman覺nda bizleri bekleyen özel otobüsümüz ile tarihi 15 as覺r geriye kadar giden bu güzel ehri tan覺tan panoramik bir ehir turu yapaca覺z. Turumuz esnas覺nda 19. yüzy覺ldan kalma Saat Kulesi,Kosova Müzesi, Osmanl覺lar’覺n 15. yüzy覺lda yapt覺rd覺覺 Fatih Sultan Mehmed Külliyesi, Yaar Paa Camii ve 1389 Kosova Muharebesi sonucu burada öldürülmü Osmanl覺 Padiah覺 I. Murad Hüdavendigâr’覺n türbesi ziyaret edeceimiz yerler aras覺nda. Ard覺ndan Prizren’e hareket ve 2 saatlik k覺sa bir yolculuktan sonra var覺. Osmanl覺’dan birçok eserin bulunduu Kosova’n覺n dier önemli merkezi olan Prizren’de yapaca覺m覺z ehir turunda Halveti Tekkesi, Aziz Nikola Kilisesi, Gazi Mehmet Paa Hamam覺, Osmanl覺 mezarl覺覺, dönem mimarisinin en güzel örneklerinden Sinan Paa Camii, sava覺n y覺k覺c覺 etkilerini hâlâ görebileceiniz S覺rp mahallesi ve Roma döneminden kalan ehir Kalesi panoramik olarak göreceimiz yerler. Turun sonunda yine özel otobüsümüz ile dier bir genç cumhuriyet olan, Osmanl覺 kültürünün hem erken hem de geç dönemde merkezlerinden biri olmu Makedonya’n覺n bakenti Üsküp’e geçeceiz.Otelimize var覺 ve yerleme. Geceleme otelimizde.

 

2.GÜN: ÜSKÜP /

Sabah al覺nacak kahvalt覺dan sonra ilk öncelikle ehir merkezine 15km uzakl覺kta olan doa harikas覺 ve Matka gölüne gideceiz.Kayalar覺n aras覺na s覺k覺m覺 doal gölü dolat覺ktan sonra ise Yahya Kemal Beyatl覺’n覺n doduu ehir olan Üsküp’ü tan覺tan  turumuza balayaca覺z.Tur esnas覺nda Eski Tren Gar覺, Üsküp doumlu hay覺rsever Rahibe Teresa’n覺n an覺t覺, ilk olarak Fatih Sultan Mehmed’in Vardar Nehri üzerine yapt覺rd覺覺 Ta Köprü, Üsküp Kalesi, Osmanl覺 döneminden kalma Eski ehir, Baçar覺 ve Osmanl覺’n覺n Balkanlar’daki en güzel mimari miraslar覺 aras覺nda yer alan Gazi 襤sa Bey Camii, Davud Paa Hamam覺, Kapan, Sulu ve Kurumlu Hanlar覺 ile 16. yüzy覺ldan kalma Aziz Spas Kilisesi göreceimiz yerler. Üsküp turunun ard覺ndan al覺veri için serbest zaman.Geceleme Üsküp’te ki otelimizde.

 

 

3.GÜN: ÜSKÜP /KALKANDELEN(TETOVO) / MANASTIR(B襤TOLA) / RESNE /OHR襤D

Sabah al覺nacak kahvalt覺dan sonra Üsküp’e  1 saatlik mesafedeki, Kanuni Sultan Süleyman döneminde yap覺lm覺 irin bir kasaba olan Kalkandelen’e geçtikten sonra, dönemin buradaki Bektaî merkezi Harabati Baba Tekkesi’ni ve Alaca Cami’yi gezeceiz.Devam覺nda ise ilk dura覺m覺z Balkanlar’覺n en eski ehirlerinden biri olan, Makedonya’n覺n tarih ve kültür cenneti Manast覺r’a gidiyoruz. Makedonca’da da manast覺r anlam覺na gelen ‘Bitola’ ad覺yla an覺lan bu güzel ehri tan覺tan turumuzda Saat Kulesi, Hamidiye Caddesi, irok Soka覺, Eski Çar覺 (Osmanl覺 Bedesteni), Yeni Cami ve 襤shak Çelebi Camii göreceimiz yerler aras覺nda. Manast覺r’da ayr覺ca Mustafa Kemal Atatürk’ün mezun olduu idadiyi (askeri lise) ve buradaki Atatürk Müzesi’ni de ziyaret etme ans覺n覺 bulaca覺z.Yemek için serbest zaman覺n ard覺ndan, 1908 y覺l覺nda Enver Bey ile beraber daa ç覺kan ve II. Abdülhamid’in merutiyeti yeniden ilan etmesiyle sonuçlanan Jön Türk Devrimi’nin öncülerinden Niyazi Bey’in memleketi olan Resne. Burada Niyazi Bey’in Fransa’daki Château de Chenonceau’yu örnek alarak yapt覺rd覺覺 evi ziyaret edeceiz.Ve sonunda güzel ehir Üsküp’e var覺,otele yerleme ve geceleme Ohrid’te ki otelimizde.

 

4.GÜN: OHR襤D / STRUGA / OHR襤D

Sabah kalvalt覺m覺z覺 otelde ald覺ktan sonra UNESCO’nun Doa ve Kültür Miras覺 Listesi’ndeki, Arnavutluk ile Makedonya aras覺nda s覺n覺r oluturan, muhteem Ohri Gölü’nün Dou k覺y覺s覺ndaki Ohrid ehrinde Osmanl覺’n覺n Balkanlar’daki önemli üslerinden biri olmu bu tarihi merkezi tan覺tan bir tur gerçekletireceiz. Turumuz esnas覺nda Kiril Alfabesi’ni gelitirmi olduklar覺na inan覺lan, 9. yüzy覺l Bizans keileri Aziz Kirillos ve Metodios An覺t覺, Bizans kilisesi Aya Sofya, Roma döneminden kalma Antik Tiyatro, Samoil Kalesi, Ç覺nar Meydan覺 ve Ohrid Pazar覺 göreceimiz yerlerden baz覺lar覺. ehir turunun bitiminde Ohrid gölünün ünlü incisi al覺verii için serbest zaman. Buradan ise  tekrar Ohrid’in bat覺 k覺y覺s覺  yönünde ilerleyip, göl k覺y覺s覺ndaki dier bir ehir olan Struga’y覺 gezeceiz. Müslüman Arnavutlar覺n nüfusun çounluunu oluturduu bu ehirdeki turumuzda, Kara Drim Nehri üzerine kurulu airler Köprüsü, airler Park覺, bu parkta 1974 y覺l覺nda ünlü air Faz覺l Hünsü Dalarca taraf覺ndan dikilen dilek aac覺, Çar覺 ve Hasan Baba Tekkesi göreceimiz yerler. Turun ard覺ndan Ohrid’de ki otelimize transfer.

 

 

 

5.GÜN: OHR襤D / T襤RAN / 襤KODRA / BUDVA

Sabah al覺nacak kahvalt覺dan sonra Arnavutluk’a geçiyoruz. Yol üzerinde Elbasan ve D覺raç ehirlerini panoramik olarak gördükten sonra, 20. yüzy覺l boyunca savalar aras覺nda kalm覺 ve 40 y覺l boyunca Enver Hoca’n覺n diktatörlük rejimini yaam覺, Balkanlar’覺n dal覺k ülkesi Arnavutluk’un bakenti Tiran’a var覺. 1614’te Süleyman Paa taraf覺ndan imar edilen ve 1920’de Arnavutluk’un bakenti olan bu güzel ehri tan覺tan, panoramik bir tur gerçekletireceiz. Turumuz esnas覺nda Ethem Bey Camii, tarihi Saat Kulesi, Ulusal Müze, Opera ve Bale Binas覺, Parlamento ve Babakanl覺k Binalar覺, Cumhurbakanl覺覺 Kökü, Rahibe Teresa Heykeli, Enver Hoca’n覺n eski an覺tmezar覺 ve 襤skender Bey Meydan覺 göreceimiz yerler. Tiran turumuzun ard覺ndan Lezhë’de Arnavutluk’un 15. yüzy覺lda yaam覺 büyük kahraman覺 襤skender Bey’in mezar覺n覺 panoramik olarak gördükten sonra, Arnavutluk’taki son dura覺m覺z olan 襤kodra’ya geçiyoruz. Karada ile Arnavutluk aras覺nda s覺n覺r oluturan 襤kodra Gölü’nün güneydou ucuna kurulmu bu stratejik ehir, 435 sene Osmanl覺 yönetiminde kalm覺 ve Osmanl覺 ordusunun önemli üslerinden biri olmutur. Panoramik turumuz s覺ras覺nda 襤kodra’daki tarihi kale ve ehir surlar覺n覺 göreceiz. Daha sonra özel otobüsümüz ile 2006 y覺l覺nda ba覺ms覺zl覺覺na kavumu olan, Avrupa’n覺n resmi olarak tan覺nan en genç devleti Karada’a geçiyoruz. Adriyatik Sahili’ndeki olaanüstü manzaral覺 yollardan geçerek, doas覺yla büyüleyici kasabalar olan Bar ve Petrovac üzerinden, son y覺llarda Güney Avrupa’n覺n en gözde tatil mekanlar覺ndan birisi hâline gelen Budva’ya var覺 ve otele transfer. Akam yemei ve geceleme otelimizde.

 

6.GÜN:BUDVA (KOTOR / SVETI STEFAN)

Sabah al覺nacak kahvalt覺dan sonra Avrupa sosyetesinin son dönemdeki urak yeri olan Karada Sahilleri’ndeki turumuza Budva’dan bal覺yoruz. Buradaki Eski ehir ve Kaleyi gezdikten sonra, özellikle ünlülerin rabet ettikleri, bakir bir koy üzerinde bulunan Sveti Stefan’a özel otobüsümüzle geçi ve serbest zaman. Daha sonra dar boazlarla Karada’覺n iç kesimlerine dantela gibi giren muhteem Kotor Körfezi’nin içinde yer alan Kotor’a var覺. Tarih boyunca korunakl覺 konumu sayesinde Osmanl覺lar taraf覺ndan ele geçirilemeyen ve böylece ekonomisini 襤talyan devletleri ile yapt覺覺 ticarete dayand覺rm覺 Kotor’da Eski ehir, Aziz Tripun ve Nikola Kiliseleri ve tarihi Saat Kulesi göreceimiz yerlerden baz覺lar覺. Akamüzeri Budva’daki otelimize dönü ve serbest zaman. Arzu edenler barlar覺yla renkli bir gece hayat覺na sahip Budva’da rehberleriyle d覺ar覺 ç覺k覺p, hoça vakit geçirebilirler. Akam yemei ve geceleme otelimizde.

 

7.GÜN : BUDVA / HERCEG NOVI / DUBROVNIK

Sabah al覺nacak kahvalt覺dan sonra özel otobüsümüzle Tivat kasabas覺na gideceiz. Buradan bineceimiz feribot ile Kotor Körfezi’ni geçtikten sonra kar覺 sahildeki Herceg Novi’ye var覺. 200 y覺ll覺k Osmanl覺 egemenliinde Yeni Hersek ad覺yla da an覺lan bu kasabadan geçtikten sonra Eski Yugoslavya’y覺 oluturan üç ana devletten biri olan, Katolik mezhebini benimsemi olmas覺 ve daha çok Adriyatik Sahili’ne hakim corafyas覺 sebebiyle, Balkan kültüründen ziyade 襤talyan-Akdeniz kültürüne yak覺nl覺覺yla bilinen H覺rvatistan’a geçiyoruz. Manzaral覺, k覺sa bir yolculuun ard覺ndan, 襤talyanca ad覺 Ragusa olan, Adriyatik’in en eski ticaret limanlar覺ndan, uzun y覺llar Venedik etkisinde kald覺覺 için 襤talyan üslubu mimarisi ve ehir dokusuyla bünyesinde muhteem bir tarih-doa sentezini bar覺nd覺ran Dubrovnik’e var覺. Bu güzel ehri tan覺tan turumuza öncelikle UNESCO Dünya Miras覺 Listesi’ne dahil olan Eski ehir Meydan覺 ile bal覺yoruz. ehrin Kule ve Surlar覺, Aziz Vlah Kilisesi, Knez Kökü, ünlü air Gundulic’in Heykeli, tarihi Çeme ve 14. yüzy覺ldan kalma Eczane dier göreceimiz yerlerden baz覺lar覺. Daha sonra bu güzel ehrin büyülü atmosferinde vakit geçirmek için serbest zaman. Turumuzun ard覺ndan otele yerleme ve yürüyerek gezebileceiniz bu güzel yar覺mada ehirde serbest zaman.Geceleme otelimizde.

 

8.GÜN: DUBROVN襤K / POÇ襤TEL / BLAGAJ TEKKE / MOSTAR / SARAYBOSNA

Sabah al覺nacak kahvalt覺dan sonra özel otobüsümüzle yak覺n tarihi sava ve katliamlarla dolu, Türkiye’ye tarihi ve dini balar覺 olan, Balkanlar’覺n tarih ve kültür merkezi Bosna-Hersek’e geçiyoruz. 15. yüzy覺ldan itibaren Osmanl覺 eserleriyle donat覺lm覺 bu ülkedeki ilk dura覺m覺z 16. yüzy覺ldaki dokusuyla günümüze kadar bozulmadan ulam覺 Osmanl覺 köyü Poçitel. Sokakta gezen küçük çocuklar覺n dahi Türkçe konutuu bu otantik köydeki gezimizin ard覺ndan 15. yüzy覺lda bölgeye Osmanl覺 dervilerinin ulamas覺yla ina edilen ilk yap覺 olan Blagaj Tekkesi’ni ziyaret edeceiz. Buna Nehri’nin kayna覺ndaki dev kayal覺k olua ina edilmi tekkenin civar覺ndaki bal覺k restoranlar覺nda öle yemei yeme imkan覺n覺z da olacak. Öleden sonra, 1992 sava覺nda y覺k覺lan köprüsüyle an覺lan Mostar’a var覺. 600 y覺ll覺k geçmie sahip, Bosna-Hersek’i oluturan iki parçadan biri olan Hersek’in en büyük ehri Mostar’覺 tan覺tan yürüyü turumuzda, 1557’de Mimar Sinan’覺n örencilerinden Mimar Hayreddin’in ina ettii, ancak 1992’de H覺rvat topçu ateiyle y覺k覺lan, daha sonra 2004’te Türkiye’nin de büyük desteiyle orijinal malzeme ve dönemin ina teknolojisiyle yeniden yap覺lan, UNESCO Dünya Miras覺 Listesi’ndeki Mostar Köprüsü, Kuyumcular Çar覺s覺, Koska Mehmed Paa Camii, Eski Hamam ve dönemin tipik Osmanl覺 evini yans覺tan Müslüm Bey Kona覺 göreceimiz yerler. Mostar’覺n yerel pazarlar覺ndan al覺veri yapabileceiniz serbest zaman覺n ard覺ndan otobüsümüzle Bosna-Hersek’in bakenti Saraybosna’ya hareket, nehir yata覺 boyunca manzaral覺 bir yolculuun ard覺ndan var覺 ve otele yerleme. Akam yemei ve geceleme otelimizde.

 

9.GÜN: SARAYBOSNA

Sabah al覺nacak kahvalt覺dan sonra otobüsümüzle, iki as覺r boyunca Balkanlar’覺n kültür bakentliini yapm覺, 1914’te Avusturya-Macaristan Veliahd覺 Aridük Franz Ferdinand’覺n S覺rplar taraf覺ndan buarada öldürülmesi üzerine Birinci Dünya Sava覺’n覺n ç覺kt覺覺 yer olmu, 1992 sava覺nda ise S覺rp, H覺rvat ve Bonaklar’覺n kendi aralar覺ndaki y覺k覺c覺 savalar覺 sonucu büyük tahribata uram覺, fakat güzelliini halen büyük ölçüde koruyan Saraybosna’y覺 tan覺tan panoramik bir tur yapaca覺z. Turumuz esnas覺nda mehur Baçar覺, yak覺n tarihin en kanl覺 savalar覺ndan birinin cereyan ettii Sava Tüneli, tarihi Osmanl覺 han覺 Morica Han, ehrin dinsel kozmopolitliini yans覺tan Katolik Katedrali, Sinagog, Hüsrev Bey ve Ferhadiye Camileri, 1914’te Franz Ferdinand suikastinin gerçekletii Latin Köprüsü, Eski Kütüphane, ehrin 40 y覺ll覺k Avusturya-Macaristan yönetimi s覺ras覺nda olumu ve bat覺 tarz覺 binalar覺n覺 görebileceiniz Ferhadiye Caddesi ve içinde modern Bosna-Hersek’in ilk cumhurbakan覺 Aliya 襤zzet Begoviç’in mezar覺n覺n da bulunduu ehitlik göreceimiz yerlerden baz覺lar覺. Saraybosna turunun ard覺ndan otele dönü ve serbest zaman. Akam yemeini yerel bir restoranda geleneksel Bonak müzii eliinde alaca覺z. Geceleme otelimizde.

 

10.GÜN: SARAYBOSNA / 襤STANBUL

Sabah al覺nacak kahvalt覺dan sonra yapaca覺m覺z 20 dakikal覺k bir fayton gezisiyle Bosna nehrinin kaynaklar覺na doru güzel bir tur yapaca覺z. Aaçlar, göletler ve dereler aras覺ndaki doa harikas覺 bu park覺 gezdikten sonra özel otobüsümüzle havaliman覺na transfer. Check-in, pasaport ve gümrük kontrollerinin ard覺ndan ............havayollar覺na ait ......... nolu sefer ile saat 18:05’te 襤stanbul’a hareket ve yerel saat ile 21:05’te Atatürk Havaliman覺’na var覺. Turumuzun sonu.

 

 

HOTELLER:

1.GECE : ÜSKÜP – KARPOS HOTEL 4* http://www.hotelkarpos.com.mk/desktopdefault.aspx

2.GECE : ÜSKÜP – KARPOS HOTEL 4*

3.GECE : OHR襤D – MILLENIUM PALACE HOTEL 4* http://www.milleniumpalace.com.mk/ohrid.html

4.GECE : OHR襤D -  MILLENIUM PALACE HOTEL 4*

5.GECE : BUDVA – BLUE STAR HOTEL 4* http://www.montenegrostars.com/web/indexblu.html

6.GECE : BUDVA – BLUE STAR HOTEL 4*

7.GECE :DUBROVN襤K – NEPTUN HOTEL 4* http://www.importanneresort.com/index.php?hotels=dubrovnikneptun&_dubrovnik=hotelsaccommodation

8.GECE :SARAYBOSNA – HOLLYWOOD HOTEL 4*

9.GECE :SARAYBOSNA – HOLLYWOOD HOTEL 4* http://www.hotel-hollywood.com.ba/sobe_en.htm

HOTEL 襤S襤MLER襤 ÇOK ÖNEML襤 DE襤L,BEN EL襤MDEN GELD襤襤NCE ONLARI UPGRADE YAPACAIM.

 

DAH襤L H襤ZMETLER:

*TUR GÜZERGAHI BOYUNCA BÜTÜN TRANSFERLER

*TÜRKÇE YEREL REHBERL襤K H襤ZMET襤

*DUBROVN襤K VE KOTOR ZORUNLU YEREL REHBER

*BELIRTILEN VB. OTELLERDE YARIM PANS襤YON DAHIL KONAKLAMA

*ÜLKE AYAKBASTI VERG襤LER襤

 

DAH襤L OLMAYAN H襤ZMETLER:

*DAH襤L OLDUU BEL襤RT襤LMEM襤 BÜTÜN H襤ZMETLER

*OTELLERDE YAPILACAK K襤襤SEL HARCAMALAR (TLF,M襤N襤BAR,KURU TEM襤ZLEME VB.)

*DAH襤L H襤ZMETLERDE BEL襤RT襤LMEM襤 ÖLEN YEMEKLER襤

*PANORAM襤K EH襤R TURLARI KÜLTÜR VE ÖREN YER襤 G襤R襤 B襤LETLER襤N襤 襤ÇERMEZ

**ÜLKE G襤R襤LER襤NDE DOAB襤LECEK: PASAPORT PROBLEMLER襤 VEYA ÜLKEYE G襤R襤襤NE 襤Z襤N VER襤LMEYEN M襤SAF襤RLER襤M襤ZDEN ACENTAMIZ SORUMLU DE襤LD襤R.

 

TUR ÜCRET襤:

Ç襤FT K襤襤L襤K ODADA K襤襤BAI MAL襤YET F襤YATI:      740 EURO

TEK K襤襤L襤K ODA KULLANIM MAL襤YET F襤YATI:         855 EURO

 

NOT:  TUR ÜCRET襤NE UÇAK B襤LET BEDEL襤 DAH襤L ED襤LMEM襤 OLUP.. U AN 襤Ç襤N MAYIS AYINDA THY VERG襤LER DAH襤L 280€ F襤YAT VERMEKTED襤R.